លទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី២ នីតិកាលទី៦ នាថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ —