ក្រសួងមហាផ្ទៃ ដាក់ចេញនូវផែនការស្ដីពីការពង្រឹងសន្ដិសុខ សណ្ដាប់ធ្នាប់ របៀបរៀបរយ និងសុវត្ថិភាពសង្គមក្នុងខេត្ដព្រះសីហនុ

AKP  ភ្នំពេញ ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ —