លទ្ធផលនៃការបន្ដសម័យប្រជុំលើកទី៣ ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ ថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ —