ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ប្រេងសាំងធម្មតាលក់ក្នុងតម្លៃ ៣.៥០០រៀល និងប្រេងម៉ាស៊ូតតម្លៃ៣.៤០០រៀល

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ —