រូបថតប្រចាំសប្តាហ៍៖ ទិដ្ឋភាពរាជធានីភ្នំពេញ មើលពីត្រើយខាងកើត

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ —

រូបថត៖ ផែន រតនៈ