ក្រសួងសុខាភិបាល ជូនដំណឹងស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ និងការពារការផ្ទុះឡើងនូវជំងឺគ្រុនឈាម

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ —