កិច្ចប្រជុំពិសេស ស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយ ក្រោយបញ្ចប់សន្និសីទកំពូលសារព័ត៌មានអាស៊ី ឆ្នាំ២០១៩

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ —

កិច្ចប្រជុំពិសេស ស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយ ក្រោយបញ្ចប់សន្និសីទកំពូលសារព័ត៌មានអាស៊ី ឆ្នាំ២០១៩ នៅក្រុងសៀមរាប នាល្ងាចថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩។

រូបថត៖ អុង ហុងលៀង និង សួស សាវី