កិច្ចប្រជុំរវាង AIBD ជាមួយ ASBU ក្រោយបញ្ចប់សន្និសីទកំពូលសារព័ត៌មានអាស៊ី ឆ្នាំ២០១៩ នៅខេត្តសៀមរាប

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ —

កិច្ចប្រជុំរវាង AIBD ជាមួយ ASBU ក្រោយបញ្ចប់សន្និសីទកំពូលសារព័ត៌មានអាស៊ី ឆ្នាំ២០១៩ នៅខេត្តសៀមរាប នាល្ងាចថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩។

រូបថត៖ សួស សាវី