សេចក្ដីថ្លែងការណ៍នៃកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្ដីព័ត៌មានអាស៊ី ប៉ាស៊ីហ្វិក នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ —