ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ផ្ញើសារលិខិតក្នុងឱកាសទិវាជាតិអប់រំបណ្ដុះ បណ្ដាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈលើកទី២ ក្រោមប្រធានបទ TVET អាចធ្វើបាន នាថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ —