លោក Aale Raza អញ្ជើញបទបង្ហាញនៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពី ផលប៉ះពាល់នៃការបង្កើតការពិត និងការពិត នៅក្នុងវិស័យព័ត៌មាន​ មុនការបើកសន្និសីទកំពូលអាស៊ី នៅខេត្តសៀមរាប

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ —

លោក Aale Raza នាយកក្រុមហ៊ុន Whiteways Singapore អញ្ជើញបទបង្ហាញនៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពី ផលប៉ះពាល់នៃការបង្កើត ការពិត និងការពិត នៅក្នុងវិស័យព័ត៌មាន​ មុនការបើកសន្និសីទកំពូលអាស៊ី ២០១៩ នៅខេត្តសៀមរាប នាព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ។

រូបថត៖ អុង ហុងលៀង