លោក Steve Ahern ធ្វើបទបង្ហាញនៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពីការបង្កើតមាតិកាដែលមានឥទ្ធិពលនៅសម័យឌីជីថល មុនបើកសន្និសីទកំពូលសារព័ត៌មានអាស៊ី

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២១០១៩ —

លោក Steve Ahern នាយកគ្រប់គ្រងពិគ្រោះយោបល់ AMT អូស្រ្តាលី អញ្ជើញធ្វើបទបង្ហាញនៅក្នុងសិក្ខាសាលា ស្តីពីការបង្កើត មាតិកាដែលមានឥទ្ធិពលនៅសម័យឌីជីថល មុនបើកសន្និសីទកំពូលសារព័ត៌មានអាស៊ី ឆ្នាំ២០១៩ ដែលធ្វើឡើងនៅ ខេត្តសៀមរាប នាព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ។

រូបថត៖ ហ៊ុន យុទ្ធគុណ