សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការប្រើប្រាស់ឈ្មោះរបស់សមាសភាពចង្រៃលើដំណាំនៅលើស្លាកសញ្ញាព័ត៌មានថ្នាំកសិកម្ម និងសម្ភារផ្សព្វផ្សាយ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ —