សិង្ហបុរី បញ្ជាក់ពីការផ្តល់សារសំខាន់ខ្លាំងដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនៃប្រទេសទាំងពីរ និងពុំមានបំណងណាមួយគាំទ្ររបបខ្មែរក្រហមនោះទេ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ —