ចាប់ពីថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ដល់ថ្ងទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ភ្លៀងនៅបន្តធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យម នៅតាមរាជធានី ខេត្ត

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ —