ក្រសួងកសិកម្ម ចេញសេចក្ដីណែនាំស្ដីពីវិធានការបន្ទាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់ ការឆ្លង រាលដាលជំងឺប៉េស្ដជ្រូកអាហ្វ៊ិក

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ —