ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល ចាត់តាំងសមាសភាពតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាល ដែលជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋានរាជធានី-ខេត្ដ ដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់តំណែងក្រុមប្រឹក្សារាជធានី-ខេត្ដ អាណត្ដិទី៣នេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ —