ក្រសួងធនធានទឹកព្យាករណ៍ថា ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភានេះ ភ្លៀងនៅតែបន្ដធ្លាក់ក្នុងបរិមាណកើនឡើងក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅបង្គួរ នៅទូទាំងប្រទេស

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ —