គ.ជ.ប ប្រកាសទទួលស្គាល់អ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ និងភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ សរុបជាង២.០០០នាក់ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា អាណត្តិទី៣

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩ —