ក្រសួងបរិស្ថានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងហាមឃាត់ការឈូសឆាយដីព្រៃឈើ ធ្វើជាកម្មសិទ្ធ នៅក្នុងសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិ និងនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ —