ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ណែនាំឱ្យប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋាន ទាំង២៥រាជធានី ខេត្ត ផ្សព្វផ្សាយអប់រំប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បីពង្រឹងការគ្រប់គ្រងសភាពការណ៍តាមមូលដ្ឋានទូទាំងប្រទេស

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ —