ជនសង្ស័យ៣នាក់ ដែលបាននាំលុយចំនួន៣.៥២០.០០០ដុល្លារ ដោយពុំមានប្រភពហរិញ្ញវត្ថុច្បាស់លាស់ ពីទីក្រុងហុងកុងចូលមកប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវបានឃាត់ខ្លួន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ —