រដ្ឋសភាបង្ហាញលទ្ធផលនៃសិក្ខាសាលាស្ដីពីការវិវត្ដន៍វិស័យអប់រំ ក្នុងបរិបទឌីជីថលក្នុងក្របខ័ណ្ឌសកល និងកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ —