ក្រសួងសុខាភិបាលអំពាវនាវឱ្យអាណាព្យាបាលប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះជំងឺពងបែកដៃ ជើង និងមាត់ នៅរដូវក្តៅនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២២ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៩ —