តម្លៃ ប្រេង ដែល ត្រូវ លក់ ចាប់ពី ថ្ងៃ ទី១៦ ដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩