រូបថតប្រចាំសប្តាហ៍៖ រុក្ខវិថីបៃតងបំផុតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ —

ទាំងនេះគឺជាទិដ្ឋភាព នៃរុក្ខវិថីបៃតងបំផុតមួយ ដែលមានដើមឈើធំៗ នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ។

ដោយ ផៃ ប៊ុនធី & ហេង បញ្ញា