បទវិចារណកថា៖ កម្ពុជាតែងតែស្ថិតនៅក្នុងក្រសែភ្នែកដ៏វិជ្ជមាន នៃនយោបាយការរបទេសរបស់មេដឹកនាំសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៩ —