ក្រសួងធនធានទឹកព្យាករណ៍ថា រដូវប្រាំងនៅកម្ពុជា នឹងបន្ដអូសបន្លាយដល់ពាក់កណ្ដាលខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ខាងមុខ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ —