ក្រសួងការបរទេស រំលឹកជាថ្មីពីការប្តេជ្ញាចិត្តជាបន្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការជំរុញសិទ្ធមនុស្ស លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងនីតិរដ្ឋ ក្នុងកិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់លើកទី៤០ នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធមនុស្ស អ.ស.ប នៅប្រទេសស្វីស

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ —