សាលារាជធានីភ្នំពេញ នឹងបណ្ដុះបណ្ដាលច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ជូនអ្នកបើកបរត្រីចក្រ យានយន្ដ ដោយឥតគិតថ្លៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ដល់ថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩​ —