កម្ពុជាចេញសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ស្នើឱ្យប្រទេសប៉ាគីស្ថាន និងឥណ្ឌា រក្សាការអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុត ដើម្បីចៀសវាងការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយអាវុធកើតឡើងបន្ដថែមទៀត។

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ —