ឯកឧត្តម អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំពិភាក្សា និងពិគ្រោះយោបល់លើការរៀបចំ សេចក្តីព្រាងឯកសារ ទស្សនាទានស្តីពីបេសកកម្ម

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ —

ឯកឧត្តម អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ អញ្ជើញ ជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំពិភាក្សានិងពិគ្រោះយោបល់លើការរៀបចំសេចក្តីព្រាង ឯកសារទស្សនាទាន ស្តីពីបេសកកម្ម (Mission Statement) របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នាថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ នៅភ្នំពេញ ។

រូបថត៖ សួស សាវី