គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត បានសម្រេចជាផ្លូវការលើបទបញ្ជា និងនីតិវិធី សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា អាណត្តិទី៣

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ —