ក្រសួងសុខាភិបាលបង្ហាញវិធានការការពារ និងបង្ការជំងឺបណ្តាលមកពីអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំង។

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ —