សារលិខិតអំពាវនាវរបស់ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ជូនជនរួមជាតិ អំពីការធ្វើជំរឿនទូទៅប្រជាជន ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ —