រាជរដ្ឋាភិបាលចេញអនុកឹ្រត្យកែសម្រួលស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចកាំកុងត្រូល ដើម្បីសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម និងពង្រឹងភាពប្រកួតប្រជែងកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ —