ស្ថានទូតកម្ពុជា ប្រចាំនៅប្រទេសថៃ ជូនដំណឹងអំពីឥទ្ធិពលនៃខ្យល់កខ្វក់PM2.5 និងស្នើឱ្យពលរដ្ឋកម្ពុជានៅប្រទេសថៃ ទាំងអស់ត្រូវថែរក្សាសុខភាព និងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ —