កម្ពុជាទទួលបានអនុសាសន៍ចំនួន២០២ ពីរដ្ឋផ្សេងៗជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិ ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្ស

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣១ ​ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ —