ក្រសួងអប់រំ នឹងរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពីការរៀបចំមហោស្រពវិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា វិស្វកម្ម និងគណិតវិទ្យាលើកទី៥ នាថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០៩ —