គ.ជ.ប ប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្តអាណត្តិទី៣ ឆ្នាំ២០១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០៩ —