ភ្ញៀវទេសចរជនជាតិចិន ស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់លេខ១ ដែលបានមកកម្សាន្តនៅខេត្តសៀមរាប នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៨

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ —

របាយការណ៍របស់មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តសៀមរាប នៅថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ បានបង្ហាញថា នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៨ ភ្ញៀវទេសចរ​ជនជាតិចិនស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់លេខ១ ក្នុងចំណោមភ្ញៀវទេសចរបរទេស ដែលបានមកទស្សនា​នៅខេត្តសៀមរាប ដែលមានសរុបចំនួន ៥.៨៤០.៥៦២នាក់។

រូបថត៖ ឃុត សៅ