ប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា នឹងចូលរួមសម័យប្រជុំលើកទី៣២ របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិ ពីថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២១០៩ នៅប្រទេសស្វីស

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ —