អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការកំណត់ចំនួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញ ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ សម្រាប់អាណត្តិទី៣

AKP ភ្នំពេញ  ថ្ងៃទី ២៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៩  —