កម្ពុជា នឹងចុះត្រជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀត ចាប់ពីថ្ងៃទី២៤ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ក្នុងកម្រិតសីតុណ្ហភាព១៧អង្សាសេ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ —