រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញសារាចរណែនាំ ស្តីពីការផ្តល់លិខិតឆ្លងដែនការទូត ជូនដល់មន្រ្តីរាជការស៊ីវិល

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ —