អាជ្ញាធរក្រុងសៀមរាប និងគណៈកម្មាធិការផ្សារសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដើមក្រឡាញ់ រៀបចំកែលម្អ និងពង្រីកផ្លូវនៅបរិវេណផ្សារ

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ —

អាជ្ញាធរក្រុងសៀមរាប និងគណៈកម្មការផ្សារសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដើមក្រឡាញ់ រៀបចំកែលម្អ និងពង្រីកផ្លូវនៅ បរិវេណផ្សារ ឲ្យបានល្អប្រសើរថែមទៀត។

រូបថត៖ ឃុត សៅ