កម្ពុជា ទទួលរងនូវឥទ្ធិពលព្យុះប៉ាប៊ុក បង្កឱ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ពីតិចទៅមធ្យម និងមានខ្យល់បោកបក់ខ្លាំង ចាប់ពីថ្ងៃទី០២ ដល់ថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០២ ខែមករា ​ឆ្នាំ២០១៩ —