អត្រាប្តូរប្រាក់រវាងរូបីយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់រៀល សម្រាប់ ថ្ងៃទី០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

AKP ព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ —