ខេត្តព្រះសីហនុ បើកកិច្ចប្រជុំត្រៀមរៀបចំបុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកល ឆ្នាំ២០១៨-២០១៩

AKP ព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ —

លោក ស៊្រុន ស៊្រន់ អភិបាលស្តីទីខេត្តព្រះសីហនុ អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំត្រៀមរៀបចំបុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកល ២០១៨-២០១៩ នៅខេត្តព្រះសីហនុ នាថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ងូ សុមុនី