រូបថតប្រចាំសប្តាហ៍៖ ផ្កាឈូក ជាផ្កាតំណាងឲ្យភាពបរិសុទ្ធ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ —

ផ្កាឈូកត្រូវបានគេឃើញដាំ និងដុះពាសពេញតំបន់អាស៊ី។ សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា ផ្កាឈូក ជាផ្កាតំណាងឲ្យភាពបរិសុទ្ធ (ទាំងកាយ និងចិត្ត) និងជាផ្កាដ៏ពិសិដ្ឋ ដែលគេតែងប្រើសម្រាប់បូជាព្រះពុទ្ធសាសនា។

ដោយ ហូ វៃ & ផាវ ប៊ុនធី